Reklamace a záruka

Za záruční doklad je považován daňový doklad (faktura), zjednodušený daňový doklad (paragon), popř. záruční list, je-li k výrobku vydán.

 • Délka záruky, pokud není stanoveno jinak, je u všech výrobků 24 měsíců.

 • Záruční doba začíná běžet převzetím zboží a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v reklamačním řízení.

 • V případě výměny zboží se záruční doba neprodlužuje.

 • Reklamace se vyřizuje pomocí emailu info@stripsshisha.cz

 • Při reklamaci je nutné předložit spolu s reklamovaným výrobkem také nabývací daňový doklad.

 • Dodavatel vyplní se zákazníkem reklamační protokol. Zákazník obdrží jeho kopii.

 • V případě zaslání reklamovaného zboží poštou, musí zásilka obsahovat také kopii dokladu o jeho nabytí, vyplněný záruční list (pokud byl s výrobkem předán) a detailní popis závady.

 • Zboží by mělo být v původním obalu a musí být v úplném stavu.

 • Zboží musí být vyzvednuto do 30-ti dnů po výzvě, kterou zákazník obdrží od dodavatele. Nebude-li zboží ve stanovené lhůtě vyzvednuto, propadá bez náhrady.

 

Nárok na uplatnění záruky zaniká:

 • pokud zákazník nepředloží záruční doklad, resp. záruční list

 • vypršením záruční doby

 • porušením ochranných pečetí a nálepek

 • mechanickým poškozením zboží

 • poškozením zboží při přepravě

 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají doporučenému prostředí

 • neodborným zacházením

 • nadměrným zatěžováním

 • bylo-li zboží poškozeno živly.

 • Za neoprávněnou reklamaci může prodávající kupujícímu vyúčtovat náklady spojené s vyřízením takové reklamace.

 • Pro případ reklamace výměnou si společnost CoHoZa s.r.o. vyhrazuje právo nahradit vadné zboží za jiné, obdobné, se srovnatelnými technickými parametry.

 • Reklamační řád je platný pro všechny obchodní případy, pokud nejsou smluvně a písemně ujednány jiné záruční podmínky.

 

Společnost CoHoZa s.r.o. si vyhrazuje právo na změny reklamačního řádu